Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Acupunctuurpraktijk Mierlo een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Acupunctuurpraktijk Mierlo doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u digitaal ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
  Zorgverzekering en relatienummer cliënt
 • Consult Acupunctuur 24104/ Overige Oosterse geneeswijzen 24103.

Register van Verwerkingsacitiviteiten

Acupunctuurpraktijk Mierlo beschikt over een verwerkingsregister.

Dit register bevat de informatie over de persoonsgegevens die binnen Acupunctuurpraktijk Mierlo worden vastgelegd in uw cliëntendossier in het digitale programma.

Bij het eerste consult wordt aan u toestemming gevraagd om uw gegevens in het digitale programma te mogen vastleggen. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing binnen Acupunctuurpraktijk Mierlo. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor Acupunctuurpraktijk Mierlo persoonsgegevens vastleg. Om die reden wordt er als volgt met persoonsgegevens omgegaan:

Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is Acupunctuurpraktijk Mierlo als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Beroepsgeheim
Voor Acupunctuurpraktijk Mierlo geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Contact opnemen Direct bellen